Behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst

Bij de eerste afspraak met uw therapeut komt de behandelovereenkomst tot stand. De behandelovereenkomst is de overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt waarin wordt afgesproken dat de therapeut de therapeutische handelingen als screenen, onderzoeken, adviseren en het uitvoeren van het behandelplan mag toepassen met als doel aan de hulpvraag van de cliënt te voldoen. Wanneer de therapeut verwacht u niet of niet verder te kunnen helpen, dan zal de therapeut dit met u bespreken. Indien gewenst zal de therapeut u, voor zo ver mogelijk en met behoud van keuze vrijheid in therapeut, behulpzaam zijn bij het vinden van andere mogelijkheden van hulpverlening.

Daarnaast maken de onderstaande beschreven rechten en plichten en betalingsvoorwaarden onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst.

Huisregels

 • U wordt verzocht bij iedere behandeling een handdoek mee te nemen.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet of tijdig afzeggen van de afspraak wordt het volledige tarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening gebracht.
 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie, ambulance) op te volgen.

 

Rechten en plichten

In ons streven naar een optimale behandeling hebben wij als zorgverlener en u als cliënt een aantal rechten en plichten. Hierop is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van toepassing. Enkele belangrijke bepalingen zijn: informatieplicht, toestemmingsvereiste, recht op privacy (zie privacyreglement), recht op inzage dossierplicht, geheimhoudingsplicht, goed hulpverlenerschap. Daarnaast hebben wij een aantal plichten en u als cliënt een aantal rechten met betrekking tot “het verwerken van persoonsgegevens” hierop is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Verwachtingen

Wij vragen u:

 • de therapeut duidelijk en volledig te informeren, zodat hij een goede diagnose kan stellen en u een goede behandeling kan geven.
 • de adviezen van de therapeut op te volgen, zoals het oefeningen voor thuis.
 • de reacties op het onderzoek / de behandeling terug te koppelen aan uw therapeut. Hierdoor krijgt de therapeut meer zicht op uw klachten en kan hij u beter adviseren / begeleiden / behandelen.
 • de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorg te dragen voor een goede lichaamsverzorging.
 • geheimhouding en respect voor de persoonlijke levenssfeer van uw therapeut.
 • klachten over uw behandeling of bejegening door uw therapeut of een van de andere medewerkers in eerste instantie bespreekbaar te maken met uw therapeut.

Van de therapeut mag u verwachten dat:

 • hij u zo goed mogelijk informeert en behandelt.
 • onderstaande privacyregels worden nageleefd.
 • klachten over uw behandeling of bejegening zullen worden behandeld conform de richtlijnen van de RCN / VBAG / Stichting LOOP / KNGF.

 

 Privacy

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, wordt er door uw therapeut, een registratie bijgehouden van uw medische-, behandel- en administratieve gegevens. Op deze gegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek en/ of behandeling kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Behalve de therapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de assistente of (mogelijk) andere therapeuten in de praktijk. Ook de boekhouder/belastingadviseur heeft toegang, maar dan alleen tot de persoonsgegevens. Met al deze personen hebben wij een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen.

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Wanneer het van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
Indien de cliënt minderjarig (<18) is, dient er voor de behandelovereenkomst toestemming te worden verleend door een ouder of voogd.

Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie- , studie- , of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een therapeut voor langere tijd afwezig is kan een therapeut van buiten de praktijk worden gevraagd uw behandeling over te nemen

Vergoedingen

InEssens heeft bewust geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten, om u zo meer kwaliteit en diepgang te kunnen bieden in de behandelingen. Om te weten of uw verzekering de therapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. InEssens is BIG – geregistreerd en aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen: RCN / VBAG / Stichting LOOP. Op de declaraties staat de licentienummers van de diverse beroepsverenigingen en  AGB-codes van uw behandelaar.
Wanneer u niet of niet voldoende verzekerd bent, dan gelden de tarieven volgens de prijslijst. De actuele tarieven zijn terug te vinden op de website.

  

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als cliënt en de therapeut van InEssens.

De cliënt draagt er zorg voor dat de therapeut op de hoogte is van de juiste zorgverzekeringsgegevens.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen.

Alle niet of niet geheel vergoedde behandelingen komen te allen tijden voor rekening van de cliënt.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak wordt het volledige tarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening gebracht.

De declaraties van de therapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeerd de cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na de factuurdatum.

Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen te laste van de cliënt.

In het geval van onverzekerde zorg, dienen de declaraties van de therapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen direct na de afspraak / behandeling te worden voldaan.