Privacy verklaring

versie 03 april 2023

U mag verwachten dat InEssens zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van InEssens naar beste weten en kunnen.

Contactgegevens InEssens Almere:

Paulus de Boskabouterhof 1A, 1336 KH Almere
Oranje Nassaustraat 8D, 5554 AG Valkenswaard
Kolibripad 2A, 6165 BV Geleen
Telefoon: 06-24859059

Contactgegevens voor privacy gerelateerde vragen:
Peter Welters
info@inessensalmere.nl

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat InEssens hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg of om u te informeren over relevante producten en/of diensten. Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

InEssens neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

 

Welke persoonsgegevens

Voor uw consult en/of behandeling bij InEssens, is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, emailadres, naam van uw arts en/of verwijzers, naam van uw verzekeraar, type polis en polisnummer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen, BSN, identiteitsbewijsnummer.

 

Delen van persoonsgegevens

Behalve uw zorgverlener heeft binnen InEssens alleen onze assistente of een eventuele (toekomstige) medewerker c.q. waarnemer toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen .Ook heeft onze boekhouder/belastingadviseur toegang, maar dan alleen tot uw persoonlijke gegevens. Met al deze personen hebben we een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

InEssens verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens InEssens onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings-)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

 

Delen van persoonsgegevens met Reden Persoonsgegevens Wijze van overdracht Grondslag
Huisarts, verwijzer Rapportage ter

informatie

 

NAW, geboortedatum, BSN, onderzoek- en behandelplan Zorgmail Post Alleen na uw toestemming
Ortho Podo Actief,

Producent/leverancier van podoposturale zolen

Op maat maken van hulpmiddel Naam,

Geboortedatum,

Biometrische gegevens

Verwerkingsovereenkomst
Zorgverzekeraar, VECOZO (veilige communicatie met zorgverzekeraar) Controle op verzekeringsrecht Indienen declaratie NAW,

Geboortedatum, BSN, polisnummer, declaratie zorg, declaratie

Podonet,

Intramed

 

Zorgverzekeringswet, Wet marktordening gezondheidszorg
Softwareleveranciers netbeheerders, IT beheer Digitaal dossier

VECOZO

NAW, geboortedatum, zolenplan Intramed,

Podonet,

De Connectie

Verwerkingsovereenkomst
Boekhouder/Accountant: Facturatie en financiële administratie NAW,

bankrekeningnummer

Snelstart! Verwerkingsovereenkomst
Auditors LOOP

(Landelijk

Overkoepelend Orgaan voor de Podologie) ,

VBAG (Vereniging ter Bevordering Alternatieve Beroepen), RCN (Register Craniosacraal Therapie Nederland)

 

kwaliteitscontrole

van de zorgverlener

Steekproefsgewijze inzage in alle gehele dossiers Ter plekke van de zorgverlener Overeenkomst tussen zorgverlener en LOOP/VBAG/RCN, met geheimhoudingsplicht van de auditor

 

Mogelijk ontvangt InEssens  uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld  in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft, registreren deze persoonsgegevens, en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van InEssens afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties.

 

Bewaartermijn

InEssens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt.

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 20 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren.

Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de gegevens die geregistreerd worden bij het bezoeken van de website, bewaart InEssens uw gegevens niet langer dan één jaar.

 

Privacy rechten

Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u uw aanvraagformulier sturen naar:  info@inessensalmere.nl.

U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt.  InEssens reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag.

Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop InEssens uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen ter attentie van Peter Welters naar info@inessensalmere.nl

InEssens brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens.

De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 03-04-2023. InEssens kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Cookie policy

Wat zijn cookies:
De website van InEssens maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op uw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics cookies:
Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Daar wij alleen onze bezoeken willen analyseren, alle IP-adressen anonimiseren en alle overige informatie (Functies en rapporten voor adverteerders, re-marketing, enz.) uitgeschakeld hebben is een cookie-melding niet noodzakelijk.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan:
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Akkoord verklaring

Ik heb de privacy verklaring van InEssens doorgenomen en begrijp wat er met mijn gegevens gebeurd binnen deze praktijk.